Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 3096
Prieinamumas: Sandėlyje
€13.00
Be PVM: €10.74

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

MOTOCIKLŲ ORO FILTRO TEPALAS  1000ml

 

Tai - specialios receptūros tepalas plaunamiems ir poroloniniams motociklų oro filtrams, sulaikantis purvą ir dulkes ir taip apsaugantis variklį nuo gedimų. Atstumia vandenį, neputoja ir nevirsta derva, užtikrina optimalų oro padavimą, taigi ir maksimaliai efektyvų variklio veikimą. Šis tepalas yra tinkamas naudoti visuose dvitakčių ir keturtakčių variklių motocikluose, taip pat oru arba vandeniu aušinamų variklių transporto priemonėse su plaunamu arba poroloniniu oro filtru.

DĖMESIO! Pavojinga. Labai degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Sudėtyje yra angliavandenilių, C6-C7, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, <5% n-heksano.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

 

 

Susijusios prekės