Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 2956
Prieinamumas: 2-3 dienos
€4.63
Be PVM: €3.83

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

BENZINO PRIEDAS, PADIDINANTIS OKTANO SKAIČIŲ (2956)

 

Šis priedas skirtas pagerinti benzino veikimą, tose vietovėse, kuriose benzino oktano skaičius yra nepakankamas ir sukelia variklio detonaciją, perkaitimą, įvairių variklio triukšmų ir kitų problemų. Oktano skaičių pakelia iki 4 taškų. Priedo sudėtyje nėra švino, ar kitų metalo junginių, kurie galėtų pakenkti katalizatoriui. Priedas naudojamas visiems benzininiams automobiliams, benzinui pagerinti ir mažo oktano skaičiaus sukeliamoms problemoms sumažinti. Priedo pakanka 50l benzino.

DĖMESIO! Kenksminga. Kenksminga susilietus su oda ir prarijus. Toksiška. Toksiška įkvėpus. 2 kategorijos kancerogeninė. Įtariama, kad gali sukelti vėžį. Pavojinga aplinkai. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Kenksminga. Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Kenksminga įkvėpus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Įtariama, kad sukelia vėžį. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti saugiai. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, aromatinių angliavandenilių (2-2%); mangano trikarbonilo (metil-pentan-ciklo-dienilo); hidrokrekingo, hidrinto, akmens anglių estrahavimo tirpiklių, reaktyvinių lėktuvų kuro; 1,2,4-trimetil benzeno.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Talpa 150 ml.