Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 4066
Prieinamumas: Sandėlyje
€10.03
Be PVM: €8.29

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

ORO SRAUTO MATUOKLIO VALIKLIS (4066)

 

Tai - specialus aktyvus tirpiklis, skirtas greitai išvalyti jautrias oro srauto matuoklio detales dyzeliniuose ir benzininiuose varikliuose. Valiklis išgaruoja be liekanų. Purvinas karštas laidas arba karšta plokštė sukelia neteisingą kuro - oro mišinio apskaičiavimą, automatinėse transmisijose gali sukelti ir bėgių perjungimo problemų. Panaudojus šį valiklį dažnai neprireikia brangaus oro srauto matuoklio keitimo.

DĖMESIO! Pavojinga. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Neužtikrinus pakankamo vėdinimo gali susidaryti sprogių oro/garų mišinių. Sudėtyje yra propan-2-olio. Sudėtyje yra anagliavandenilių, C7, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų; angliavandenilių, C6-C7, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, <5% n-heksano.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Talpa 200 ml.