Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 1590
Prieinamumas: 2-3 dienos
€4.73
Be PVM: €3.91

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

VANDENS LAŠUS SKAIDANTIS SKYSTIS (1590)

 

Tai -  vandens lašus skaidantis skystis automobilių langams, šalmų stiklams. Naudojant šį skystį, lietaus lašai labai greitai nuslysta nuo stiklo. Todėl šis skystis užtikrina geresnį matymą ir tuo pačiu saugesnį vairavimą. Šiuo skysčiu taip pat lengvai pašalinamos vabzdžių liekanos, ledas ir sniegas.

DĖMESIO! Pavojinga. Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Naudoti akių apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Sudėtyje yra propan-2-olio.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Kiekis 125 ml.