Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 2657
Prieinamumas: Sandėlyje
€5.75
Be PVM: €4.75

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

VARIKLIO PLOVIKLIS PLUS (2657)

 

Variklio ploviklis yra labai efektyvus skystis, skirtas išplauti variklio vidų nuo susidariusių nuosėdų. Ploviklio sudėtyje esantys plaunamieji ir skaidantys elementai greitai ir patikimai  ištirpdo laką ir įvairias nuosėdas. Sumažinamas variklio nusidėvėjimas ir prailginamas variklio eksploatavimo laikas.

Naudojimas: 300ml priedo pakanka iki 6l alyvos. priedą reikia įpilti į darbinės temperatūros alyvą prieš ją keičiant nauja alyva.  Leisti varikliui dirbti tuščia eiga apie 10min. Tada išpilti seną alyvą, pakeisti filtrą ir įpilti naują alyvą. Tinka naudoti su visomis alyvos rūšimis. Rekomenduojama priedą naudoti prieš kiekvieną alyvos keitimą.

DĖMESIO! Pavojinga. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra: ilgųjų kalcio alkil arilo sulfonato grandinių, angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkenų, cikloalkanų, aromatinių <2% angliavandenilių. Sudėtyje yra 30% ir daugiau alifatinių angliavandenilių; 15% ir daugiau, bet mažiau nei 30% alifatinių angliavandenilių, mažiau nei 5% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Kiekis 300 ml.