Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 5168
Prieinamumas: Sandėlyje
€15.05
Be PVM: €12.44

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

                                DYZELINIŲ SISTEMŲ VALIKLIS (5168)

 

Tai specialus tirpiklis su aukščiausios rūšies priedais, skirtas išvalyti tipiškus nešvarumus ir nuosėdas dyzelinio kuro sistemoje. Valiklis ištirpdo ir pašalina įvairias riebias nuosėdas ir nešvarumus, tokius kaip alyvos, dervos, lipnių medžiagų likučiai ir t.t.; užtikrina visų judančių dalių funkcionalumą, sumažina kuro sąnaudas, padidina dyzelinių variklių patikimumą. Naudojamas tik dyzeliniams varikliams. Rekomenduojama naudoti profilaktiškai prieš techninę automobilio apžiūrą. Tinka automobilams su EGR (išmetamųjų dujų recirkuliacijos) vožtuvu ir DPF (dyzelino kietųjų dalelių filtru).

DĖMESIO! Pavojinga. Sukelia smarkų akių dirginimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Turinį/talpyklą išmesti į tam pritaikytą atliekų šalinimo įrenginį. Neužtikrinus pakankamo vėdinimo gali susidaryti sprogių mišinių. Sudėtyje yra: acetono; sunkiosios aromatinės solventnaftos (benzino); angliavandenilių, C10, aromatinių angliavandenilių, >1% naftaleno; angliavandenilių, C10, aromatinių angliavandenilių, <1% naftaleno.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Kiekis 400 ml.