Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 1008
Prieinamumas: 2-3 dienos
€23.37
Be PVM: €19.31

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIEDAS Į DYZELINĄ (1008)

 

Šis priedas skirtas dyzelinėms vandens transporto priemonėms. Priede esantys aktyvūs biocidai apsaugo nuo pelėsių, mielių ir bakterijų. Biocidas neformuoja jokių koroziją sukeliančių degimo produktų ir buvo išbandytas pirmaujančių variklių gamintojų. 25ml pakanka 25l dyzelino.

DĖMESIO! Kenksminga. Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus. Ėsdinanti. Nudegina. Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta. Pavojinga aplinkai. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.  Kenksminga. Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų/aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išmesti į specialių atliekų surinkimo vietas. Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta. Sudėtyje yra: 3,3-metilenebio (5-metiloksazolodino), angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, aromatinių angliavandenilių (2-25%), angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, aromatinių angliavandenilių <2%. Naudojant gali susidaryti degių oro/garų mišinių. Produktas gali sudaryti plėvelę vandens paviršiuje, kuri nepraleidžia deguonies.

Gamintoja:LIQUI MOLY GmbH, Vokietija