Gamintojas: LIQUI MOLY
Prekės kodas: 3141
Prieinamumas: 2-3 dienos
€8.22
Be PVM: €6.79

Kiekis

Icon Užklausa apie šią prekę

AEROZOLINIS AKUMULIATORIAUS GNYBTŲ TEPALAS (3141)

 

Tai - specialus kalkių muilo pagrindo  akumuliatoriaus gnybtų ir jungčių su kištukais aerozolio pavidalo tepalas. Apsaugo akumuliatoriaus gybtus ir elektros kontaktu nuo oksidacijos ir korozijos. Nekenkia plastikui. Apsaugo nuo srovės nutekėjimo ir kontakto praradimo. Veiksminga esant temperatūrai nuo -30C iki +60C. Žymimas DIN 51502 M2C-30.

DĖMESIO! Pavojinga. Dirgina odą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Turinį/talpyklą išmesti į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietas. Neužtikrinus pakankamo vėdinimo gali susidaryti sprogių mišinių.  Sudėtyje yra angliavandenilių, C6, izoalkanų,  <5% n-heksano; angliavandenilių, C6-C7, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, <5% n-heksano.

Gamintoja: LIQUI MOLY GmbH, Vokietija

Kiekis 300 ml.